اداره پذیرش و ثبت نام

 آیین نامه ها:
       آئین نامه کارشناسی ورودی ۹۱
       آیین نامه میهمانی و انتقال دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته
       آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی-۱
       آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی-۲
       آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی-۳
       آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی-۴

        امور مربوط به اداره پذیرش و ثبت نام:
        >> مراحل صدور گواهی دانشجویی 
        >> مراحل درخواست میهمان وانتقال دائم 
        >> مراحل درخواست تغییر رشته و گرایش 
        >>مراحل درخواست مرخصی تحصیلی 
        >> مراحل حذف دروس کمتر از ۱۰ دانشجویان شاهد و ایثارگر 
        >>مراحل درخواست به کمیسیون موارد خاص 
        >>مواردی که دانشجوباید به شورای آموزشی دانشگاه در خواست بدهد 
        >>مراحل ثبت نام دانشجویان جدید الورود در دانشگاه رازی 
        >>مواردی که دانشجو برای ادامه تحصیل نیاز به موافقت کمیسیون مواردخواص دارد