نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتقال و مهمانی

1. مهمانی

1-1. درخواست مهمان از دانشگاه رازی به دانشگاه های دیگر:

 • مراجعه به سایت گلستان به آدرس golestan.razi.ac.ir و ثبت درخواست مهمان
 • تأیید درخواست مهمانی توسط استاد راهنما
 • مراجعه به آموزش دانشکده مربوطه و دریافت نامه موافقت با مهمانی حاوی پرینت امضای مدیر کل تحصیلات تکمیلی دانشگاه

 2-1. درخواست مهمان از دانشگاه های دیگر به دانشگاه رازی:

 • ارائه فرم درخواست مهمان که لیست واحدهای انتخابی در آن مشخّص و حاوی امضای مدیر کل تحصیلات تکمیلی دانشگاه مبدأ باشد
 • ارسال فرم مهمان به دانشکده برای اظهار نظر
 • اختصاص شماره دانشجویی در صورت موافقت دانشکده

تذکر: تمامی درخواست‌های مهمان در قالب دوره شبانه قابل بررسی است.

 

2. انتقال

1-2. درخواست انتقال از دانشگاه رازی به دانشگاه‌های دیگر:

 • ارائه درخواست به گروه مربوطه و موافقت استاد راهنما
 • تکمیل گزارش 170 توسط کارشناس آموزش گروه مربوطه
 • طرح درخواست در کمیسیون موارد خاص و تصمیم‌گیری درباره آن
 • دریافت دو نسخه نامه حاوی نتیجه طرح درخواست در کمیسیون و تحویل یک نسخه آن به حوزه تحصیلات تکمیلی و نسخه دیگر به دبیر کمیسیون موارد خاص

 2-2. درخواست انتقال از دانشگاه‌های دیگر به دانشگاه رازی:

 • ارائه فرم درخواست انتقال از دانشگاه مبدأ که در کمیسیون موارد خاص آن دانشگاه مطرح شده و مورد موافقت قرار گرفته باشد
 • ارائه ریز نمرات
 • ارسال درخواست انتقال به دانشکده برای اظهار نظر
 • طرح درخواست انتقال پس از موافقت دانشکده در کمیسیون موارد خاص دانشگاه رازی
 • درخواست پرونده از دانشگاه مبدأ در صورت موافقت با انتقال
 • اختصاص شماره دانشجویی

تذکرات:

1- درخواست انتقال در دوره شبانه قابل بررسی است.

2- درخواست دانشجویان مشروط  قابل بررسی نیست.

3- درخواست انتقال در همان رشته، گرایش و شیوه تحصیلی در دانشگاه مبدأ قابل بررسی است.

مراحل درخواست مهمانی

مراحل درخواست انتقال