نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

رشته‌ها و گرایش‌های دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانی

رشته گرایش کارشناسی ارشد دکتری
زبان و ادبیّات فارسی
زبان و ادبیّات فارسی دارد دارد
ادبیّات تطبیقی دارد ندارد
ادبیّات پایداری دارد ندارد
  ادبیّات روایی دارد ندارد
 
زبان و ادبیّات عربی
زبان و ادبیّات عربی دارد دارد
مترجمی زبان عربی دارد ندارد
 
زبان و ادبیّات انگلیسی
زبان و ادبیّات انگلیسی دارد دارد
زبانشناسی همگانی دارد دارد
آموزش زبان انگلیسی دارد دارد
 
علوم قرآن و حدیث
علوم قرآن وحدیث دارد ندارد
 
جغرافیا
جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دارد ندارد
آب و هواشناسی کاربردی دارد ندارد
ژئومورفولوژی در برنامه‌ریزی محیطی دارد دارد
اقلیم‌شناسی در برنامه‌ریزی محیطی ندارد دارد
 
فلسفه و حکمت اسلامی
فلسفه و حکمت اسلامی دارد ندارد
 
حقوق خصوصی
حقوق خصوصی دارد ندارد
 
تاریخ اسلام
تاریخ اسلام دارد ندارد
 
فقه و مبانی حقوق اسلامی
فقه و مبانی حقوق اسلامی دارد ندارد
 
باستان‌شناسی
پیش از تاریخ ایران دارد ندارد