نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

رشته‌ها و گرایش‌های دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی

رشته گرایش کارشناسی ارشد دکتری
فیزیولوژی ورزشی
فیزیولوژی ورزشی دارد ندارد
فیزیولوژی عصبی عضلانی ندارد دارد
فیزیولوژی قلب و عروق ندارد دارد
 
رفتار حرکتی
رفتار حرکتی دارد دارد
 
مدیریت ورزشی
مدیریت ورزشی دارد ندارد
مدیریت بازاریابی و رسانه‌ها در ورزش ندارد دارد
مدیریت راهبردی در سازمان‌ها و رویدادهای ورزشی ندارد دارد
 
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی دارد ندارد