نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

رشته‌ها و گرایش‌های دانشکدۀ علوم پایه

رشته گرایش کارشناسی ارشد دکتری
زیست شناسی
بیوشیمی دارد دارد
میکروبیولوژی دارد ندارد
علوم سلولی و مولکولی دارد دارد
 
زیست شناسی(علوم گیاهی)
فیزیولوژی گیاهی دارد دارد
سیستماتیک اکولوژی گیاهی دارد ندارد
 
زیست شناسی(علوم جانوری)
بافت‌شناسی و جنین‌شناسی دارد ندارد
فیزیولوژی جانوری دارد ندارد
بیوسیستماتیک جانوری دارد دارد
سلولی تکوینی دارد ندارد
 
علوم و فناوری نانو
نانو فیزیک دارد ندارد
 
ژئوفیزیک
ژئو مغناطیس دارد ندارد
ژئو الکتریک دارد ندارد
 
فیزیک
هسته‌ای دارد ندارد
فیزیک بنیادی(نظری) دارد دارد
ذرات بنیادی و نظریۀ میدان‌ها دارد دارد
حالت جامد دارد دارد
اتمی مولکولی دارد ندارد
اتمسفر دارد ندارد
 
ریززیست فناوری
نانو بیوتکنولوژی ندارد دارد
 
ریاضی محض
جبر دارد ندارد
کدگذاری دارد ندارد
آنالیز دارد دارد
 
ریاضی کاربردی
بهینه‌سازی (تحقیق در عملیات) دارد دارد
آنالیز عددی دارد دارد
 
علوم کامپیوتر
محاسبات علمی دارد ندارد
 
آمار ریاضی
آمار ریاضی دارد ندارد
 
آمار
آمار ندارد دارد
آمار آمار اجتماعی و اقتصادی دارد ندارد