نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

رشته‌ها و گرایش‌های دانشکدۀ فنّی و مهندسی

رشته گرایش کارشناسی ارشد دکتری
مهندسی کامپیوتر
نرم‌افزار دارد ندارد
معماری سیستم‌های کامپیوتری دارد دارد
فناوری اطلاعات مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی دارد ندارد
فناوری اطلاعات مدیریت سیستم‌های چندرسانه‌ای دارد ندارد
  هوش مصنوعی و رباتیکز دارد ندارد
 
مهندسی شیمی
پلیمر دارد ندارد
بیوتکنولوژی دارد ندارد
پیشرفته دارد ندارد
طراحی فرآیندها ندارد دارد
ترموسنتیک و کاتالیست ندارد دارد
فرایندهای جداسازی دارد ندارد
 
مهندسی مکانیک
طراحی کاربردی دارد دارد
تبدیل انرژی دارد دارد
 
مهندسی عمران
سازه دارد دارد
مکانیک خاک و پی دارد دارد
زلزله دارد ندارد
آب و سازه‌های هیدرولیکی دارد دارد
مهندسی و مدیریت منابع آب دارد ندارد
 
مهندسی برق
الکترونیک دارد دارد
مخابرات میدان دارد دارد
سیستم‌های قدرت دارد ندارد
مخابرات سیستم دارد دارد
مدارهای مجتمع الکترونیک دارد ندارد
افزاره‌های میکرونانو الکترونیک دارد ندارد
الکترونیک قدرت و ماشین‌های الکتریکی دارد ندارد
مهندسی پزشکی بیوالکترونیک دارد ندارد
 
مهندسی مواد
نانو مواد دارد ندارد
شناسایی و انتخاب مواد مهندسی دارد ندارد