نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

رشته‌ها و گرایش‌های پردیس کشاورزی

رشته گرایش کارشناسی ارشد دکتری
مهندسی کشاورزی
اصلاح نباتات دارد دارد
زراعت دارد دارد
توسعۀ روستایی دارد ندارد
منابع آب دارد ندارد
ترویج و آموزش کشاورزی دارد دارد
بیوتکنولوژی در کشاورزی دارد ندارد
علوم خاک دارد ندارد
اکولوژیک (اگرواکولوژی) دارد ندارد
آبیاری و زهکشی دارد دارد
حشره‌شناسی کشاورزی دارد دارد
بیماری‌شناسی گیاهی دارد ندارد
مکانیک ماشین‌های کشاورزی دارد ندارد
سازه‌های آبی دارد دارد
توسعۀ کشاورزی ندارد دارد
 
علوم دامی
تغذیۀ دام دارد دارد
اصلاح نژاد دام دارد ندارد
فیزیولوژی دام دارد ندارد