نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

وظایف امور رایانه آموزش

جزئیات شرح وظایف واحد رایانه
 
1-      تخصیص شماره دانشجویی و ثبت مشخصات دانشجویان انتقال به دانشگاه، تغییر رشته، استعدادهای درخشان و میهمان
 
2-      ثبت کد رشته های تحصیلی طبق دفترچه سازمان سنجش و هماهنگی با شرکت پشتیبان جهت تبدیل اطلاعات سازمان
         سنجش و بررسی اطلاعات
 
3-      ثبت دروس معادلسازی دانشجویان انتقالی بر اساس آیین نامه و ثبت دروس معرفی به استاد
 
4-      تعریف و ایجاد رشته های جدید در سیستم نرم افزاری آموزشی
 
5-      تعریف و ایجاد دروس رشته ها در سیستم نرم افزاری آموزشی مطابق سرفصل مصوب
 
6-      ثبت انتخاب واحد و نمرات دانشجویان میهمان و ثبت دروس ارایه شده از طریق ستاد شاهد برای دانشجویان
 
7-      بررسی کلیه نمرات ارسالی به اداره کل آموزش
 
8-      تخصیص بازه زمانی جهت انتخاب واحد، حذف و اضافه،‌ ثبت نمرات و حذف اضطراری
 
9-      هماهنگی با دانشکده ها جهت ارایه دروس، ثبت انتخاب واحد و ...
 
10-   ثبت احکام کمیته انضباطی در سیستم نرم افزاری آموزشی
 
11-    نظارت بر عملکرد صحیح سیستم نرم افزاری آموزشی و تصحیح اطلاعات در صورت نیاز
 
12-    تعیین سطح دسترسی کارشناسان در سیستم نرم افزاری آموزش
 
13-   پالایش سالیانه اطلاعات در سیستم نرم افزاری آموزش
 
14-    صدور کارت دانشجویی
 
15-    صدور رمز و شناسه کاربری بر دانشجویان و کاربران سیستم نرم افزاری آموزشی
 
16-   ارائه آمار و گزارشات آموزشی به معاونت های مختلف دانشگاه و ارگانهای مربوطه
 
17-    رفع مشکلات سخت افزاری و نرم افزاری معاونت آموزشی و ادارات مربوطه 
 
18-    رفع مشکلات کارشناسان در خصوص سیستم اتوماسیون اداری و آموزشی
 
19-   هماهنگی و اعمال تغییرات مورد نیاز روی سایت دانشگاه قسمت معاونت آموزشی