Web Content Display

 

 


معاونت  آموزشی دانشگاه به طور مستقل عهده دار انجام مربوط  به استعداد های درخشان بوده که با تشکیل دفتراستعدادهای درخشان درحوزه خود، کلیه موارد مربوطه رارهبری می نمایددر راستای اهداف شورای هدایت استعدادهای درخشان درآموزش عالی،دفتراستعدادهای درخشان دانشگاه مستقردرحوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه درسال ۱۳۷۹ به طوررسمی فعالیت خود را آغازکرد.

فعالیت های دفتر استعدادهای درخشان (دریافت فایل )

آیین نامه های مربوط به استعدادهای درخشان

آایین نامه مقطع ارشد  اصلاحیه تعدیل امتیاز دکتری
ایین نامه مقطع دکتری