رئیس اداره پذیرش و ثبت نام : فرزاد جراره

شماره اتاق: 204

شماره تماس:  34274579-083

کارشناسان اداره پذیرش و ثبت نام

سیاوش عراضی

اتاق: 204

شماره تماس: 

احمدرضا سلیمی

اتاق: 204

شماره تماس: 

برزو سلیمانی

اتاق: 204

شماره تماس: 

روح انگیز  حیدری نیکو

اتاق: 204

شماره تماس: