نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آزمون جامع نیمسال دوم97-98

آزمون جامع نیمسال دوم97-98


به آگاهی می‌رساند با توجّه به اینکه نیمۀ دوم اردیبهشت 1398 مصادف با ماه مبارک رمضان است، شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه در جلسۀ مورخ 98.01.21 مقرّر کرد امسال آزمون نوبت اردیبهشت در خردادماه 1398 برگزار گردد. جزئیات آزمون:

1.  شرط شرکت دانشجو در آزمون جامع: الف) ثبت همه نمرات آموزشی (از جمله سمینار) و داشتن معدّل حدّاقل 16؛ ب) داشتن نمرۀ قبولی زبان برابر مقرّرات دانشگاه یا کسب نمرة مشروط (80٪ نمرة مصوب دانشگاه)؛ ج) نداشتن نقص در پرونده آموزشی است.
2. لازم است دانشکده‌ها فهرست دانشجویان متقاضی شرکت در آزمون جامع نوبت خرداد را جهت اخذ مجوّز، حدّاکثر تا 18 اردیبهشت 98 به مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارسال نمایند.
3.  آزمون جامع در دو بخش کتبی و شفاهی برگزار می‌شود و شرکت دانشجویان در هر دو بخش آزمون الزامی است.
4. آزمون کتبی در روزهای یکشنبه نوزدهم و دوشنبه بیستم خرداد 1398 (بر اساس تصمیم دانشکدۀ مربوطه در انتخاب یکی از 2 روز یادشده) برگزار خواهدشد.
5. آزمون شفاهی، پس از آزمون کتبی، حدّ اکثر تا 29 خرداد برگزار می‌شود.
6. حدّ اکثر تا 12 تیر 98، باید نمرات (در صورت قبولی یا مردودی) ثبت و صورتجلسۀ آزمون هر دانشجو به تحصیلات تکمیلی ارسال شود.
7. برابر مقرّرات، آزمون جامع، یک آزمون یکپارچه محسوب می‌شود و صرف نظر از موفقیت یا عدم موفقیت دانشجو در هر بخش آن، میانگین همۀ اجزای آزمون، به عنوان نمرۀ نهایی آزمون، معیار قبولی یا مردودی دانشجو تلقّی می‌شود. حدّ اقل نمرۀ قبولی آزمون جامع، 16 است.
8. از آنجا که برابر مقرّرات، دانشجویان پژوهش‌محور (از جمله دانشجویان غیر ایرانی مقطع دکتری) به جای آزمون جامع باید دارای گزارش پیشرفت تحصیلی باشند، لازم است در زمان ارسال صورتجلسۀ قبولی دانشجویان آموزشی پژوهشی، گزارش پیشرفت تحصیلی دانشجویان پژوهش‌محوری که دروس نظری را گذرانده و نمرۀ قبولی آزمون زبان را کسب کرده‌اند نیز ارسال شود (قبولی دانشجویان خارجی در آزمون دورۀ فراگیری زبان فارسی، به منزلۀ قبولی در آزمون زبان خارجی تلقّی می‌گردد).