اسامی پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد و دکتری استعدادهای درخشان(پذیرش بدون آزمون سال 1399)


  توضیحات و اسامی پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد  استعداد درخشان توضیحات و اسامی پذیرفته شدگان دکتری استعداد درخشان فرم گزینش صلاحیتهای عمومی

اسامی پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد و دکتری استعدادهای درخشان(پذیرش بدون آزمون سال 1399)

 

توضیحات و اسامی پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد  استعداد درخشان

توضیحات و اسامی پذیرفته شدگان دکتری استعداد درخشان

فرم گزینش صلاحیتهای عمومی