ضمن آرزوی سلامتی و توفیق دانشجویان گرامی در آزمونهای پایان ترم ، بدینوسیله نکات مهم زیر یادآور می گردد:

بر اساس آیین نامه آموزشی  غیبت غیرموجه  دانشجو در جلسه امتحان بمنزله نمره صفر بوده و در صورت احراز موجه بودن غیبت (توسط شورای آموزشی دانشگاه) درس مزبور حذف و آن نیمسال تحصیلی نیز بعنوان یک نیمسال کامل در سنوات دانشجو لحاظ خواهد شد.

لذا دانشجویانی که به دلایل قابل توجیه و خارج از اراده خود قادر به شرکت در جلسه امتحان نیستند مطابق دستورالعمل ذیل عمل نمایند:

1-    اگر به دلیل مشکلات پزشکی و دستور پزشک نیاز به بستری در منزل یا بیمارستان باشد، بایستی گواهی و مستندات را از طریق سامانه آموزشی گلستان  بارگذاری و ارسال نموده و حتما جهت ویزیت پزشک معتمد نیز حضورا به درمانگاه دانشگاه مراجعه نماید.

بررسی درخواست حذف پزشکی منوط به ثبت گواهی و مستندات در سامانه گلستان بوده و راهنمای حذف پزشکی در پورتال حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی به آدرس  https://aed.razi.ac.ir/ (راهنمای تصویری)  قابل دسترسی است.  

 

2-    درصورتیکه دانشجو به دلایل غیرپزشکی و خارج از اراده از قبیل:  فوت بستگان درجه یک و .. در جلسه امتحان شرکت ننموده باشد، لازمست درخواست خود را به همراه مستندات مربوطه به اداره آموزش دانشکده خود تحویل دهد. همه درخواستها پس از پایان امتحانات بررسی و اعلام نتیجه خواهد شد.

 

توجه :

رعایت موارد فوق برای همه دانشجویان متقاضی،  اعم از اینکه که اولین بار درخواست پزشکی می نمایند یا درخواست آنان برای بار چندم می باشد، الزامی بوده و  اکیدا توصیه می گردد جهت عدم بروز مشکل در انتخاب واحد نیمسال آینده در انجام امور فوق تسریع گردد.