ضمن عرض تبریک دوباره به داوطلبان گرامی آزمون دکتری 1398معرفی‌شده به دانشگاه رازی برای انجام مصاحبه، به اطلاع می‌رساند ثبت نام در سامانة گلستان دانشگاه رازی برای حضور در مصاحبه از ساعت 8 صبح روز سه‌شنبه 98.03.07 آغاز می‌شود و تا ساعت 24 روز چهارشنبه 98.03.23 ادامه خواهد داشت. این مهلت به هیچ‌عنوان تمدید نخواهد شد و از کسانی که در سامانه ثبت نام نکرده‌باشند، مصاحبه گرفته نخواهد شد. اطلاعیة ثبت نام (که شامل اطلاعات دقیق‌تر و برنامة زمان‌بندی مصاحبه است) به انضمام پیوست و کاربرگ‌های ضروری، در ذیل قابل دریافت است.

اطلاعیه مصاحبه دکتری 98

کاربرگ شماره1

کاربرگ شماره2

پیوست (فرم معدل)