اطلاعیه شمارۀ 1 مصاحبه دکتری97


قابل توجّه داوطلبان مجاز به انتخاب رشتۀ آزمون نیمه‌متمرکز دکتری 1397               داوطلبان گرامی می‌توانند اطلاعیه مرحلۀ مصاحبه آزمون دکتری نیمه‌متمرکز دکتری سال 1397 در دانشگاه رازی را از طریق نشانی ذیل دریافت کنند. جزیئات بیشتر در اطّلاعیه‌های بعدی به آگاهی خواهد رسید؛ لذا ضروری است داوطلبان گرامی به تناوب، اطلاعیه‌های منتشره را در این صفحه یا بخش اطلاعیه‌های صفحۀ تحصیلات تکمیلی دانشگاه رازی پیگیری نمایند. فایل اطلاعیه فایل کاربرگ شمارۀ1 کاربرگ شماره4    

قابل توجّه داوطلبان مجاز به انتخاب رشتۀ آزمون نیمه‌متمرکز دکتری 1397            

داوطلبان گرامی می‌توانند اطلاعیه مرحلۀ مصاحبه آزمون دکتری نیمه‌متمرکز دکتری سال 1397 در دانشگاه رازی را از طریق نشانی ذیل دریافت کنند. جزیئات بیشتر در اطّلاعیه‌های بعدی به آگاهی خواهد رسید؛ لذا ضروری است داوطلبان گرامی به تناوب، اطلاعیه‌های منتشره را در این صفحه یا بخش اطلاعیه‌های صفحۀ تحصیلات تکمیلی دانشگاه رازی پیگیری نمایند.

فایل اطلاعیه

فایل کاربرگ شمارۀ1

کاربرگ شماره4