اطلاعیه مهم (انجام خدمات الکترونیک و غیرحضوری فراغت از تحصیل، انصراف و تسویه حساب دانشجویان)


راهنمای خدمت  فارغ التحصیلی و تسویه حساب                راهنمای خدمت  فارغ التحصیلی در سامانه گلستان             راهنمای  فارغ التحصیلی از طریق سامانه میز خدمت          

اطلاعیه مهم (انجام خدمات الکترونیک و غیرحضوری فراغت از تحصیل، انصراف و تسویه حساب دانشجویان)

راهنمای خدمت  فارغ التحصیلی و تسویه حساب               

راهنمای خدمت  فارغ التحصیلی در سامانه گلستان            

راهنمای  فارغ التحصیلی از طریق سامانه میز خدمت