اطلاعیه پذیرش بدون آزمون دانشجویان ممتاز در مقطع کارشناسی ارشد 98

اطلاعیه پذیرش بدون آزمون دانشجویان ممتاز در مقطع کارشناسی ارشد از بین دانشجویان دانشگاه رازی و سایر دانشگاه ها برای سال تحصیلی 99-98
 
 

"مبلغ شرکت در فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع کارشناسی ارشد 500/000 ریال به شماره حساب زیر می باشد: 

                                         

IR820100004001073303020547 نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

شناسه واریز معاونت آموزشی 397073356118000000000000000002 

یک نسخه از فیش واریزی را به منظور پیگیری های احتمالی نزد خود نگاه دارید."