اطلاعیه پذیرش بدون آزمون دانشجویان ممتاز در مقطع کارشناسی ارشد 98


اطلاعیه پذیرش بدون آزمون دانشجویان ممتاز در مقطع کارشناسی ارشد از بین دانشجویان دانشگاه رازی و سایر دانشگاه ها برای سال تحصیلی 99-98   اطلاعیه پذیرش بدون آزمون دانشجویان ممتاز در مقطع کارشناسی ارشد 98   "مبلغ شرکت در فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع کارشناسی ارشد 500/000 ریال به شماره حساب زیر می باشد:                                            IR820100004001073303020547 نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شناسه واریز معاونت آموزشی 397073356118000000000000000002  یک نسخه از فیش واریزی را به منظور پیگیری های احتمالی نزد خود نگاه دارید."
اطلاعیه پذیرش بدون آزمون دانشجویان ممتاز در مقطع کارشناسی ارشد از بین دانشجویان دانشگاه رازی و سایر دانشگاه ها برای سال تحصیلی 99-98
 
 

"مبلغ شرکت در فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع کارشناسی ارشد 500/000 ریال به شماره حساب زیر می باشد: 

                                         

IR820100004001073303020547 نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

شناسه واریز معاونت آموزشی 397073356118000000000000000002 

یک نسخه از فیش واریزی را به منظور پیگیری های احتمالی نزد خود نگاه دارید."