اطلاعیۀ ارائۀ درس‌های عملی و آزمایشگاهی


به اطلاع می‌رساند بر پایۀ جلسۀ مشترک حوزه‌های معاونت دانشجویی و معاونت آموزشی دانشگاه در خصوص برگزاری فشرده کلاس‌های عملی و آزمایشگاهی نیمسال دوم 98-99 در تابستان 1399 مقرر شد: 1. کلاس‌های عملی و آزمایشگاهی حضوری با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و برابر نوبت‌بندی زیر برگزار خواهد شد: الف) گروه نخست: از 19 تا 30 مرداد: شامل دانشکده‌های دامپزشکی، علوم پایه، شیمی، علوم اجتماعی و تربیت بدنی. ب) گروه دوم: از 1 تا 14 شهریور: شامل دانشکده‌های فنّی مهندسی، کشاورزی و تربیت بدنی. 2. برنامۀ ارائۀ حضوری و غیر حضوری توسط گروه‌های آموزشی بزودی اطلاع‌رسانی و در پورتال معاونت آموزشی دانشگاه، بخش آموزش‌های مجازی اعلام خواهد شد. 3. در صورت لزوم روزهای پنجشنبه و جمعه نیز در برنامه‌ریزی گروه‌ها لحاظ گردد.  4. دانشجویان دارای درس‌های عملی و آزمایشگاهی که متقاضی اسکان در خوابگاه هستند، باید از مورّخ 5/5/99  تا 9/5/99  برای ثبت درخواست خوابگاه تابستانی به سامانۀ گلستان مراجعه و از طریق پردازش 18090 درخواست خود را ثبت نمایند. 5. دانشکده‌های فنی مهندسی اسلام آباد غرب، مدیریت و حسابداری جوانرود و کشاورزی سنقر نیز با هماهنگی با این مدیریت و حسب مقتضیات خود اقدام نمایند.

اطلاعیۀ ارائۀ درس‌های عملی و آزمایشگاهی

به اطلاع می‌رساند بر پایۀ جلسۀ مشترک حوزه‌های معاونت دانشجویی و معاونت آموزشی دانشگاه در خصوص برگزاری فشرده کلاس‌های عملی و آزمایشگاهی نیمسال دوم 98-99 در تابستان 1399 مقرر شد:
1. کلاس‌های عملی و آزمایشگاهی حضوری با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و برابر نوبت‌بندی زیر برگزار خواهد شد:
الف) گروه نخست: از 19 تا 30 مرداد:
شامل دانشکده‌های دامپزشکی، علوم پایه، شیمی، علوم اجتماعی و تربیت بدنی.
ب) گروه دوم: از 1 تا 14 شهریور:
شامل دانشکده‌های فنّی مهندسی، کشاورزی و تربیت بدنی.
2. برنامۀ ارائۀ حضوری و غیر حضوری توسط گروه‌های آموزشی بزودی اطلاع‌رسانی و در پورتال معاونت آموزشی دانشگاه، بخش آموزش‌های مجازی اعلام خواهد شد.
3. در صورت لزوم روزهای پنجشنبه و جمعه نیز در برنامه‌ریزی گروه‌ها لحاظ گردد. 
4. دانشجویان دارای درس‌های عملی و آزمایشگاهی که متقاضی اسکان در خوابگاه هستند، باید از مورّخ 5/5/99  تا 9/5/99  برای ثبت درخواست خوابگاه تابستانی به سامانۀ گلستان مراجعه و از طریق پردازش 18090 درخواست خود را ثبت نمایند.
5. دانشکده‌های فنی مهندسی اسلام آباد غرب، مدیریت و حسابداری جوانرود و کشاورزی سنقر نیز با هماهنگی با این مدیریت و حسب مقتضیات خود اقدام نمایند.