اطلاعیۀ ثبت نام پذیرفته‌شدگان‌ نهایی آزمون‌ سراسری سال 1398


با تبریک خدمت کلیۀ‌ پذیرفته‌شدگان آزمون‌ ورودی‌ دورۀ کارشناسی سال 1398 دانشگاه رازی، به اطلاع می‌رساند:   ثبت نام در دانشگاه رازی کاملاً به‌صورت غیر حضوری انجام میگیرد؛ لطفاً از مراجعۀ حضوری به دانشگاه برای ثبت نام خودداری فرمایید. ثبت نام شامل 2 مرحلة  غیرحضوری (اینترنتی) و ارسال پُستی مدارک است و عدم انجام هر مرحله، به منزلة ا نصراف از تحصیل است.   دانشجویان جدید الورود می توانند جهت افتتاح حساب و استفاده از خدمات مالی و بانکی با ارائه اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی از مورخه ششم مهر ماه به بانک تجارت شعبه دانشگاه رازی واقع در پردیس دانشگاه رازی مراجعه نمایند.   ** راهنمای مراحل ثبت نام **   آدرس دانشکده ها و گروهای آموزشی پردیس دانشگاه رازی   برنامه هفتگی دروس گروه اقتصاد - کارشناسی ورودی 98  برنامه هفتگی دروس گروه  ادبیات عرب - کلیه مقاطع ورودی 98 برنامه هفتگی دروس گروه تربیت بدنی - کارشناسی ورودی 98 رنامه هفتگی دروس گروه حسابداری - کارشناسی و ارشد ورودی 98 برنامه هفتگی دروس گروه جامعه شناسی - کارشناسی ورودی 98 برنامه هفتگی دروس گروه مهندسی ماشین های صنایع غذایی - کارشناسی  98 (کشاورزی سنقر) برنامه هفتگی دروس گروه مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - کارشناسی 98 (کشاورزی سنقر) برنامه هفتگی دروس گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم - کارشناسی 98 (کشاورزی سنقر) برنامه هفتگی دروس گروه روانشناسی - کارشناسی 98 برنامه هفتگی گروه شیمی - شیمی کاربردی - کارشناسی 98 برنامه هفتگی گروه شیمی - شیمی محض - کارشناسی 98 برنامه هفتگی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی - کارشناسی 98 برنامه هفتگی گروه علوم سیاسی - کلیه مقاطع ورودی 98 برنامه هفتگی گروه الهیات - علوم قرآن و حدیث کارشناسی ورودی 98 برنامه هفتگی دروس گروه مهندسی برق - کارشناسی ورودی 98 برنامه هفتگی دروس گروه مهندسی کامپیوتر - کارشناسی ورودی 98 برنامه هفتگی دروس گروه مهندسی شیمی - کارشناسی ورودی 98 برنامه هفتگی دروس گروه مهندسی نفت - کارشناسی ورودی 98 برنامه هفتگی دروس گروه مهندسی عمران - کارشناسی ورودی 98 برنامه هفتگی دروس گروه مهندسی مکانیک - کارشناسی ورودی 98 برنامه هفتگی دروس گروه مهندسی نساجی - کارشناسی ورودی 98 برنامه هفتگی دروس گروه مهندسی مواد - کارشناسی ورودی 98 برنامه هفتگی دروس گروه مهندسی معماری - کارشناسی ورودی 98 برنامه هفتگی گره الهیات -فقه و مبانی حقوق اسلامی - کارشناسی ورودی 98 برنامه هفتگی گروه زبان - آموزش انگلیسی - کارشناسی ورودی 98 برنامه هفتگی گروه جغرافیا (گروه 1)- کارشناسی ورودی 98 برنامه هفتگی گروه جغرافیا (2) - کارشناسی ورودی 98 برنامه هفتگی گروه حقوق -  کارشناسی ورودی 98 برنامه هفتگی گروه زبان و ادبیات فارسی - کارشناسی ورودی 98 برنامه هفتگی گروه  فلسفه و حکمت اسلامی - کارشناسی ورودی 98 برنامه هفتگی گروه مشاوره - کارشناسی ورودی 98 برنامه هفتگی گروه تروج و آموزش کشاورزی - کارشناسی ورودی 98 برنامه هفتگی گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی - کارشناسی ورودی 98 برنامه هفتگی گروه علوم دامی - کارشناسی ورودی 98 برنامه هفتگی گروه علوم مهندسی آب - کارشناسی ورودی 98 برنامه هفتگی گروه مهندسی باغبانی- کارشناسی ورودی 98 برنامه هفتگی گروه علوم و مهندسی جنگل - کارشناسی ورودی 98 برنامه هفتگی گروه گیاه پزشکی - کارشناسی ورودی 98 برنامه هفتگی گروه مهندسی مکانیک بیو سیستم - کارشناسی ورودی 98 برنامه هفتگی گروه مهندسی طبیعت - کارشناسی ورودی 98                    

با تبریک خدمت کلیۀ‌ پذیرفته‌شدگان آزمون‌ ورودی‌ دورۀ کارشناسی سال 1398 دانشگاه رازی، به اطلاع می‌رساند:

 

ثبت نام در دانشگاه رازی کاملاً به‌صورت غیر حضوریانجام میگیرد؛ لطفاً از مراجعۀ حضوری به دانشگاه برای ثبت نام خودداری فرمایید.

ثبت نام شامل 2 مرحلة  غیرحضوری (اینترنتی) و ارسال پُستی مدارک است و عدم انجام هر مرحله، به منزلة انصراف از تحصیل است.

 

دانشجویان جدید الورود می توانند جهت افتتاح حساب و استفاده از خدمات مالی و بانکی با ارائه اصل و کپی

شناسنامه و کارت ملی از مورخه ششم مهر ماه به بانک تجارت شعبه دانشگاه رازی واقع در پردیس دانشگاه

رازی مراجعه نمایند.

 

**راهنمای مراحل ثبت نام**

 

آدرس دانشکده ها و گروهای آموزشی پردیس دانشگاه رازی

 

برنامه هفتگی دروس گروه اقتصاد - کارشناسی ورودی 98 

برنامه هفتگی دروس گروه  ادبیات عرب - کلیه مقاطع ورودی 98

برنامه هفتگی دروس گروه تربیت بدنی - کارشناسی ورودی 98

رنامه هفتگی دروس گروه حسابداری - کارشناسی و ارشد ورودی 98

برنامه هفتگی دروس گروه جامعه شناسی - کارشناسی ورودی 98

برنامه هفتگی دروس گروه مهندسی ماشین های صنایع غذایی - کارشناسی 98 (کشاورزی سنقر)

برنامه هفتگی دروس گروه مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - کارشناسی 98 (کشاورزی سنقر)

برنامه هفتگی دروس گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم - کارشناسی 98 (کشاورزی سنقر)

برنامه هفتگی دروس گروه روانشناسی - کارشناسی 98

برنامه هفتگی گروه شیمی - شیمی کاربردی - کارشناسی 98

برنامه هفتگی گروه شیمی - شیمی محض - کارشناسی 98

برنامه هفتگی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی - کارشناسی 98

برنامه هفتگی گروه علوم سیاسی - کلیه مقاطع ورودی 98

برنامه هفتگی گروه الهیات - علوم قرآن و حدیث کارشناسی ورودی 98

برنامه هفتگی دروس گروه مهندسی برق - کارشناسی ورودی 98

برنامه هفتگی دروس گروه مهندسی کامپیوتر - کارشناسی ورودی 98

برنامه هفتگی دروس گروه مهندسی شیمی - کارشناسی ورودی 98

برنامه هفتگی دروس گروه مهندسی نفت - کارشناسی ورودی 98

برنامه هفتگی دروس گروه مهندسی عمران - کارشناسی ورودی 98

برنامه هفتگی دروس گروه مهندسی مکانیک - کارشناسی ورودی 98

برنامه هفتگی دروس گروه مهندسی نساجی - کارشناسی ورودی 98

برنامه هفتگی دروس گروه مهندسی مواد - کارشناسی ورودی 98

برنامه هفتگی دروس گروه مهندسی معماری - کارشناسی ورودی 98

برنامه هفتگی گره الهیات -فقه و مبانی حقوق اسلامی - کارشناسی ورودی 98

برنامه هفتگی گروه زبان - آموزش انگلیسی - کارشناسی ورودی 98

برنامه هفتگی گروه جغرافیا (گروه 1)- کارشناسی ورودی 98

برنامه هفتگی گروه جغرافیا (2) - کارشناسی ورودی 98

برنامه هفتگی گروه حقوق -  کارشناسی ورودی 98

برنامه هفتگی گروه زبان و ادبیات فارسی - کارشناسی ورودی 98

برنامه هفتگی گروه  فلسفه و حکمت اسلامی - کارشناسی ورودی 98

برنامه هفتگی گروه مشاوره - کارشناسی ورودی 98

برنامه هفتگی گروه تروج و آموزش کشاورزی - کارشناسی ورودی 98

برنامه هفتگی گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی - کارشناسی ورودی 98

برنامه هفتگی گروه علوم دامی - کارشناسی ورودی 98

برنامه هفتگی گروه علوم مهندسی آب - کارشناسی ورودی 98

برنامه هفتگی گروه مهندسی باغبانی- کارشناسی ورودی 98

برنامه هفتگی گروه علوم و مهندسی جنگل - کارشناسی ورودی 98

برنامه هفتگی گروه گیاه پزشکی - کارشناسی ورودی 98

برنامه هفتگی گروه مهندسی مکانیک بیو سیستم - کارشناسی ورودی 98

برنامه هفتگی گروه مهندسی طبیعت - کارشناسی ورودی 98