اعضای شورای هدایت و حمایت از استعدادهای درخشان  دانشگاه رازی