اعلام شماره حساب اداره خوابگاه ها


شماره شبا شماره حساب اداره خوابگاه ها جهت واریز مبلغ 100000 ریال به صورت زیر است: IR820100004001073303020547

شماره شبا شماره حساب اداره خوابگاه ها جهت واریز مبلغ 100000 ریال به صورت زیر است:

IR820100004001073303020547