شماره شبا شماره حساب اداره خوابگاه ها جهت واریز مبلغ 100000 ریال به صورت زیر است:

IR820100004001073303020547