اداره کل آموزش تحصیلات تکمیلی
شرایط تحویل مدرک تحصیلی دانش آموختگان مشمول خدمت وظیفه عمومی چارت فراغت از تحصیل
چارت فراغت از تحصیل مدارک لازم جهت دریافت اصل دانشنامه و ریزنمرات کارشناسی ارشد و دکتری
  مراحل صدور گواهینامه موقت
   

مدارک لازم جهت ارسال دانشنامه از طرف  اداره دانش آموختگان 

  1. دوره روزانه
  2.  دوره نوبت دوم (شبانه)
  3.  تکمیل ظرفیت