• تکمیل و تنظیم پایان‌نامه بر پایۀ دستورالعمل موجود در سایت دانشگاه
  • تحویل یک نسخه چاپ شده از پایان‌نامه به همراه صفحۀ امضای اساتید به کارشناس مربوط در تحصیلات تکمیلی دانشگاه
  • گرفتن نامۀ صحافی از کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشگاه به همراه فرم‌های مربوط (کتابخانۀ ملی، کد رهگیری)
  • لازم به ذکر است الزامی به مراجعه به مؤسسۀ صحافی معرّفی‌شده از طرف حوزۀ تحصیلات تکمیلی نیست و دانشجو می‌تواند با رعایت آیین نگارش و فرمت تصویب‌شده، پایان‌نامه را در هر مؤسسه‌ای تکثیر و صحافی نماید. مشخّص است در این صورت عواقب ناشی از عدم رعایت فرمت تصویب‌شده به عهدۀ دانشجو است.
  • تحویل پایان‌نامه‌های صحافی‌شده به کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشگاه به همراه CD پایان‌نامه
  • گرفتن رسید برای تحویل پایان‌نامه به کتابخانۀ مرکزی، رئیس دانشکده، استادان راهنما و مشاور و تحویل رسید امضاشده به کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشگاه

دربارۀ صحافی:

با توجّه به مصوبۀ شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه (مورخ 96.03.31)  در خصوص قالب جدید صحّافی پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی، توجّه به نکات ذیل ضروری است:

 1. لازم است دانشجویان گرامی در طول نگارش و تدوین پایان‌نامه، آن را در قالب  B5تنظیم نمایند تا به هنگام صحافی به ویرایش‌های اضافی نیاز نداشته‌باشند.

 2. جهت رؤیت استادان محترم راهنما، مشاور و داور لازم است قالب B5 در ابعاد A4 پرینت گرفته‌شود.

 3. دانشجویان خارجی حسب نظر وزارت علوم کشور متبوع خود، در انتخاب قالب قدیم یا جدید صحّافی مختار هستند.

 

فرایند انجام امور پایان‌نامه

دریافت راهنمای نگارش، صفحه‌آرایی و صحافی پایان‌نامه‌های دانشگاه رازی (Word)

دریافت راهنمای نگارش، صفحه‌آرایی و صحافی پایان‌نامه‌های دانشگاه رازی (pdf)