آگهی پذیرش بدون آزمون دانشجوی دکتری تخصصی PHD

آگهی پذیرش بدون آزمون دانشجوی دکتری تخصصی PHD


 
آگهی پذیرش بدون آزمون (سهیمه استعدادهای درخشان) دانشجوی دکتری تخصصی ( PHD ) دانشگاه رازی  برای نیمسال اول سال تحصیلی 98 99
 
 

"مبلغ شرکت در فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع دکتری تخصصی 800/000 ریال به شماره حساب زیر می باشد: 

                                       

IR820100004001073303020547 نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

شناسه واریز معاونت آموزشی 397073356118000000000000000002 

یک نسخه از فیش واریزی را به منظور پیگیری های احتمالی نزد خود نگاه دارید."