آگهی پذیرش بدون آزمون دانشجوی دکتری تخصصی PHD


  آگهی پذیرش بدون آزمون (سهیمه استعدادهای درخشان) دانشجوی دکتری تخصصی ( PHD ) دانشگاه رازی  برای نیمسال اول سال تحصیلی 98 99   آ گهی پذیرش بدون آزمون (سهیمه استعدادهای درخشان) دانشجوی دکتری تخصصی ( PHD ) دانشگاه رازی   "مبلغ شرکت در فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع دکتری تخصصی 800/000 ریال به شماره حساب زیر می باشد:                                          IR820100004001073303020547 نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شناسه واریز معاونت آموزشی 397073356118000000000000000002  یک نسخه از فیش واریزی را به منظور پیگیری های احتمالی نزد خود نگاه دارید."
 
آگهی پذیرش بدون آزمون (سهیمه استعدادهای درخشان) دانشجوی دکتری تخصصی ( PHD ) دانشگاه رازی  برای نیمسال اول سال تحصیلی 98 99
 
 

"مبلغ شرکت در فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع دکتری تخصصی 800/000 ریال به شماره حساب زیر می باشد: 

                                       

IR820100004001073303020547 نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

شناسه واریز معاونت آموزشی 397073356118000000000000000002 

یک نسخه از فیش واریزی را به منظور پیگیری های احتمالی نزد خود نگاه دارید."