آیین‌نامه‌های دکتری


آیین‌نامۀ دکتری ویژه دانشجویان ورودی1395 و پس از آن آیین‌نامۀ دکتری مصوبه داخلی دانشگاه سال 90 آیین‌نامۀ مقطع دکتری سال 89 آیین‌نامۀ تأیید مقاله مورد نیاز برای دفاع شیوه‌نامۀ برگزاری جلسۀ پیش‌دفاع دانشجویان دکتری آیین‌نامه و کاربرگ‌های فرصت مطالعاتی