برنامه هفتگی گروه های آموزشی در نیمسال دوم 1398


برای دیدن برنامۀ جدید متناسب با سامانۀ LMS اینجا را کلیک کنید.     دانشکده دامپزشکی                                                                     دانشکده علوم علوم آزمایشگاهی - کارشناسی 97                                                                        برنامه هفتگی گروه ریاضی و کاربردها علوم آزمایشگاهی - کارشناسی 98                                                                            برنامه هفتگی گروه زیست شناسی علوم آزمایشگاهی - کارشناسی ناپیوسته 98                                                                 برنامه هفتگی گروه آمار دکتری عمومی - ورودی 93 دکتری عمومی - ورودی 94 دکتری عمومی - ورودی 95 دکتری عمومی - ورودی 96 دکتری عمومی - ورودی 97 دکتری عمومی - ورودی 98   دانشکده فنی مهندسی                                                دانشکده تربیت بدنی برنامه هفتگی گروه مهندسی برق و الکترونیک                                                           برنامه هفتگی دانشجویان تحصیلات تکمیلی برنامه هفتگی گروه مهندسی مکانیک برنامه هفتگی گروه مهندسی عمران برنامه هفتگی گروه مهندسی نفت و شیمی برنامه هفتگی گروه مهندسی کامپیوتر برنامه هفتگی گروه مهندسی مواد برنامه هفتگی گروه مهندسی نساجی برنامه هفتگی گروه مهندسی معماری   دانشکده علوم اجتماعی                                                                 برنامه هفتگی گروه جامعه شناسی برنامه هفتگی گروه اقتصاد   برنامه هفتگی گروه حسابد اری برنامه هفتگی گروه روانشناسی برنامه هفتگی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی برنامه هفتگی گروه علوم سیاسی برنامه هفتگی گروه کارآفرینی برنامه هفتگی گروه مشاوره   دانشکده کشاورزی برنامه هفتگی پردیس کشاورزی - کلیه رشته های کارشناسی برنامه هفتگی پردیس کشاورزی - کلیه رشته های کارشناسی ارشد برنامه هفتگی پردیس کشاورزی - کلیه رشته های دکتری   دانشکده ادبیات و علوم انسانی برنامه هفتگی گروه زبان و ادبیات فارسی - کارشناسی برنامه هفتگی گروه زبان و ادبیات فارسی - تحصیلات تکمیلی  برنامه هفتگی گروه جغرافیا - کارشناسی برنامه هفتگی گروه جغرافیا - تحصیلات تکمیلی برنامه هفتگی   گروه الهیات -   کارشناسی  علوم قرآن و حدیث برنامه هفتگی  گروه الهیات - کارشناسی  فقه و مبانی حقوق برنامه هفتگی  گروه الهیات - کارشناسی  فلسفه برنامۀ هفتگی  گروه انگلیسی - کارشناسی برنامۀ هفتگی  گروه انگلیسی - تحصیلات تکمیلی برنامۀ هفتگی گروه حقوق و تاریخ - کارشناسی برنامۀ هفتگی گروه حقوق و تاریخ - تحصیلات تکمیلی برنامه هفتگی گروه زبان و ادبیات عرب - کارشناسی برنامه هفتگی گروه زبان و ادبیات عرب - تحصیلات تکمیلی   دانشکده کشاورزی سنقر برنامه هفتگی کلیه رشته های دایر در دانشکده             

برای دیدن برنامۀ جدید متناسب با سامانۀ LMS اینجا را کلیک کنید.

 

 

دانشکده دامپزشکی                                                                     دانشکده علوم

علوم آزمایشگاهی - کارشناسی 97                                                                      برنامه هفتگی گروه ریاضی و کاربردها

علوم آزمایشگاهی - کارشناسی 98                                                                          برنامه هفتگی گروه زیست شناسی

علوم آزمایشگاهی - کارشناسی ناپیوسته 98                                                               برنامه هفتگی گروه آمار

دکتری عمومی - ورودی 93

دکتری عمومی - ورودی 94

دکتری عمومی - ورودی 95

دکتری عمومی - ورودی 96

دکتری عمومی - ورودی 97

دکتری عمومی - ورودی 98

 

دانشکده فنی مهندسی                                                دانشکده تربیت بدنی

برنامه هفتگی گروه مهندسی برق و الکترونیک                                                        برنامه هفتگی دانشجویان تحصیلات تکمیلی

برنامه هفتگی گروه مهندسی مکانیک

برنامه هفتگی گروه مهندسی عمران

برنامه هفتگی گروه مهندسی نفت و شیمی

برنامه هفتگی گروه مهندسی کامپیوتر

برنامه هفتگی گروه مهندسی مواد

برنامه هفتگی گروه مهندسی نساجی

برنامه هفتگی گروه مهندسی معماری

 

دانشکده علوم اجتماعی                                                                

برنامه هفتگی گروه جامعه شناسی

برنامه هفتگی گروه اقتصاد 

برنامه هفتگی گروه حسابداری

برنامه هفتگی گروه روانشناسی

برنامه هفتگی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی

برنامه هفتگی گروه علوم سیاسی

برنامه هفتگی گروه کارآفرینی

برنامه هفتگی گروه مشاوره

 

دانشکده کشاورزی

برنامه هفتگی پردیس کشاورزی - کلیه رشته های کارشناسی

برنامه هفتگی پردیس کشاورزی - کلیه رشته های کارشناسی ارشد

برنامه هفتگی پردیس کشاورزی - کلیه رشته های دکتری

 

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

برنامه هفتگی گروه زبان و ادبیات فارسی - کارشناسی

برنامه هفتگی گروه زبان و ادبیات فارسی - تحصیلات تکمیلی 

برنامه هفتگی گروه جغرافیا - کارشناسی

برنامه هفتگی گروه جغرافیا - تحصیلات تکمیلی

برنامه هفتگی  گروه الهیات - کارشناسی  علوم قرآن و حدیث

برنامه هفتگی  گروه الهیات - کارشناسی  فقه و مبانی حقوق

برنامه هفتگی  گروه الهیات - کارشناسی  فلسفه

برنامۀ هفتگی  گروه انگلیسی - کارشناسی

برنامۀ هفتگی  گروه انگلیسی - تحصیلات تکمیلی

برنامۀ هفتگی گروه حقوق و تاریخ - کارشناسی

برنامۀ هفتگی گروه حقوق و تاریخ - تحصیلات تکمیلی

برنامه هفتگی گروه زبان و ادبیات عرب - کارشناسی

برنامه هفتگی گروه زبان و ادبیات عرب - تحصیلات تکمیلی

 

دانشکده کشاورزی سنقر

برنامه هفتگی کلیه رشته های دایر در دانشکده