تداوم فعالیتهای تحصیلات تکمیلی به صورت غیر حضوری


  با آرزوی تندرستی برای همۀ دانشجویان و همکاران گرامی، پیرو محدودیت‌های اعلام‌شده از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا، به آگاهی می‌رساند: همۀ امور اداری حوزۀ تحصیلات تکمیلی دانشگاه از مرحلۀ پذیرش و ثبت نام دانشجو تا مرحلۀ دفاع ، به صورت مجازی و غیر حضوری انجام می‌شود؛ بنابراین نیازی به مراجعۀ حضوری دانشجویان گرامی نیست. 2. کارکنان حوزۀ تحصیلات تکمیلی دانشگاه و کارشناسان تحصیلات تکمیلی دانشکده‌ها در گروه مشترک مجازی، در روزهای تعطیل نیز با دورکاری ، پیگیر امور اداری و وظایف خود هستند. 3. در این مدّت فرایند کاری تصویب پروپوزال و دفاع به صورت غیرحضوری قابل انجام است( دانلود راهنما ). 4. جلسات تصویب رساله، پیش دفاع و دفاع همچنان در سامانۀ LMS انجام خواهد شد ( دانلود راهنما ). 5. دانشجویان گرامی می‌توانند پرسش‌های خود را طبق شماره‌های اعلام‌شده در پیام‌رسان مشخّص‌شده مطرح و پاسخ خود را دریافت نمایند ( دریافت اطلاعیه ).    

 

با آرزوی تندرستی برای همۀ دانشجویان و همکاران گرامی، پیرو محدودیت‌های اعلام‌شده از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا، به آگاهی می‌رساند:

  1. همۀ امور اداری حوزۀ تحصیلات تکمیلی دانشگاه از مرحلۀ پذیرش و ثبت نام دانشجو تا مرحلۀ دفاع، به صورت مجازی و غیر حضوری انجام می‌شود؛ بنابراین نیازی به مراجعۀ حضوری دانشجویان گرامی نیست.

2. کارکنان حوزۀ تحصیلات تکمیلی دانشگاه و کارشناسان تحصیلات تکمیلی دانشکده‌ها در گروه مشترک مجازی، در روزهای تعطیل نیز با دورکاری، پیگیر امور اداری و وظایف خود هستند.

3. در این مدّت فرایند کاری تصویب پروپوزال و دفاع به صورت غیرحضوری قابل انجام است(دانلود راهنما).

4. جلسات تصویب رساله، پیش دفاع و دفاع همچنان در سامانۀ LMS انجام خواهد شد (دانلود راهنما).

5. دانشجویان گرامی می‌توانند پرسش‌های خود را طبق شماره‌های اعلام‌شده در پیام‌رسان مشخّص‌شده مطرح و پاسخ خود را دریافت نمایند (دریافت اطلاعیه).