مسئول واحد حق التدریس :

بهاره زندی مهر

 

تلفن :

08334274581

 

فاکس :

 08334274581

 

شماره اتاق :

217