تکمیل فرم مخصوص میانگین تعداد واحدهای دانشجویان سال آخر


دانشجویان و دانش آموختگان محترم دانشگاه به اطلاع می رساند در صورت نیاز به تکمیل فرم مخصوص میانگین تعداد واحدهای دانشجویان سال آخر متقاضی شرکت در آزمون های ورودی مقاطع بالاتر که در دفترچه های ثبت نامی آزمون وجود دارد می توانند از طریق سامانه گلستان از گزارش 281 فرم را تهیه نمایند و نیازی به مراجعه به دانشگاه نمی باشد.  

تکمیل فرم مخصوص میانگین تعداد واحدهای دانشجویان سال آخر

دانشجویان و دانش آموختگان محترم دانشگاه به اطلاع می رساند در صورت نیاز به تکمیل فرم مخصوص میانگین تعداد واحدهای دانشجویان سال آخر متقاضی شرکت در آزمون های ورودی مقاطع بالاتر که در دفترچه های ثبت نامی آزمون وجود دارد می توانند از طریق سامانه گلستان از گزارش 281 فرم را تهیه نمایند و نیازی به مراجعه به دانشگاه نمی باشد.