ثبت نام معرّفی‌شدگان‌ دورۀ کارشناسی ارشد سال 1399 (معرفی شدگان اشتباهات انتخاب رشتۀ)


  اطلاعیۀ ثبت معرّفی ‌شدگان‌ مرحلۀ اشتباه انتخاب رشتۀ دورۀ کارشناسی ارشد سال 1399

ثبت نام معرّفی‌شدگان‌ دورۀ کارشناسی ارشد سال 1399 (معرفی شدگان اشتباهات انتخاب رشتۀ)

 

اطلاعیۀثبت معرّفی‌شدگان‌ مرحلۀ اشتباه انتخاب رشتۀ دورۀ کارشناسی ارشد سال 1399