ثبت نام نیمه متمرکز کارشناسی علوم ورزشی سال 1397


با  تبریک خدمت پذیرفته‌شدگان نیمه متمرکز دوره کارشناسی علوم ورزشی   سال  1397 در دانشگاه رازی به آگاهی می‌رساند  پذیرفته‌شدگان باید از تاریخ  1397.10.25 لغایت  1397.10.26 نسبت به ثبت نام در سایت گلستان به آدرس golestan.razi.ac.ir   اقدام نمایند ضمناْ مدارک خود را به اداره ثبت نام و پذیرش واقع در ساختمان مرکزی دانشگاه رازی  طبقه اول  معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی اتاق 204 تحویل دهند .  

با  تبریک خدمت پذیرفته‌شدگان نیمه متمرکز دوره کارشناسی علوم ورزشی   سال  1397 در دانشگاه رازی

به آگاهی می‌رساند پذیرفته‌شدگان باید از تاریخ 1397.10.25 لغایت 1397.10.26 نسبت به ثبت نام در سایت گلستان به آدرس golestan.razi.ac.ir  اقدام نمایند ضمناْ مدارک خود را به اداره ثبت نام و پذیرش واقع در ساختمان مرکزی دانشگاه رازی  طبقه اول  معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی اتاق 204 تحویل دهند .