راهنمای تصویری - display-page

راهنمای تصویری

راهنمای تصویری


راهنمای تصویری

راهنمای سامانه همانندجو (دانشجویان)

راهنمای سامانه همانندجو (استادان)

راهنمای ثبت تصویب پیشنهاده (پردازش 18750)

راهنمای ثبت درس دفاع از پروپوزال و پیش‌دفاع دکتری (پردازش‌های 10720 و 15210)

راهنمای نگارش، صفحه‌آرایی و صحافی پایان‌نامه

راهنمای ثبت درخواست دفاع

راهنمای درخواست حذف پژشکی