راهنمای تصویری


راهنمای دفاع غیرحضوری در سامانۀ LMS راهنمای سامانه همانندجو (دانشجویان) راهنمای سامانه همانندجو (استادان) راهنمای ثبت تصویب پیشنهاده (پردازش 18750) راهنمای ثبت درس دفاع از پروپوزال و پیش‌دفاع دکتری (پردازش‌های 10720 و 15210) راهنمای نگارش، صفحه‌آرایی و صحافی پایان‌نامه راهنمای ثبت درخواست دفاع راهنمای درخواست حذف پژشکی      

راهنمای تصویری

راهنمای دفاع غیرحضوری در سامانۀ LMS

راهنمای سامانه همانندجو (دانشجویان)

راهنمای سامانه همانندجو (استادان)

راهنمای ثبت تصویب پیشنهاده (پردازش 18750)

راهنمای ثبت درس دفاع از پروپوزال و پیش‌دفاع دکتری (پردازش‌های 10720 و 15210)

راهنمای نگارش، صفحه‌آرایی و صحافی پایان‌نامه

راهنمای ثبت درخواست دفاع

راهنمای درخواست حذف پژشکی