اخبار و اطلاعیه

اطلاعیه مهم (انجام خدمات الکترونیک و غیرحضوری فراغت از تحصیل، انصراف و تسویه حساب دانشجویان)
اطلاعیه مهم (انجام خدمات الکترونیک و غیرحضوری فراغت از تحصیل، انصراف و تسویه حساب دانشجویان)
راهنمای خدمت فارغ التحصیلی و تسویه حساب راهنمای خدمت فارغ التحصیلی در سامانه گلستان راهنمای فارغ...
برنامه هفتگی گروه های آموزشی در نیمسال دوم 1398
فراخوان پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان سال 1399
فراخوان پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان سال 1399
راهنمای ثبت نام غیرحضوری استعداد درخشان فراخوان پذیرش بدون آزمون سال99 ارشد فراخوان پذیرش بدون آزمون سال99 دکتری

اطلاعیه های دانشجویان کارشناسی

اطلاعیه های دانشجویان ارشد

اطلاعیه های دانشجویان دکتری

اطلاعیه های استعدادهای درخشان