راهنمای ورود به کمک رسان sos بیمه دی


نظر به اینکه هزینه های درمانی بیمه دی توسط کمک رسان ایران SOS پرداخت می شود، بنابراین به شرح دو فایل پیوست بعد از ورود به سایت  کمک رسان ایران  در صورتی که برای اولین بار از این سایت استفاده می کنید در این صفحه گزینه  فعالسازی  را کلیک سپس وارد صفحه ی با عنوان  تائید حساب  می شوید. همانطوری در دومین فایل بارگذاری شده مشاهده می فرمائید نوع عضویت را " بیمه دی " انتخاب سپس  نام و نام خانوادگی و کد ملی و کلمه امنیتی  را وارد  سپس به معرفی  کلمه کاربری و رمز عبور  و تائید نهایی می توانید وارد  پورتال  خودتان بشوید و در انجا هم افراد تحت تکفل خود را ببینید و هم اینکه میزان هزینه هایی که به حساب شما واریز شده را می توانید مشاهده نمایید.  راهنمای ورود به سایت راهنمای تایید حساب

نظر به اینکه هزینه های درمانی بیمه دی توسط کمک رسان ایران SOS پرداخت می شود، بنابراین به شرح دو فایل پیوست بعد از ورود به سایت کمک رسان ایران در صورتی که برای اولین بار از این سایت استفاده می کنید در این صفحه گزینه فعالسازی را کلیک سپس وارد صفحه ی با عنوان تائید حساب می شوید. همانطوری در دومین فایل بارگذاری شده مشاهده می فرمائید نوع عضویت را "بیمه دی" انتخاب سپس نام و نام خانوادگی و کد ملی و کلمه امنیتی را وارد  سپس به معرفی کلمه کاربری و رمز عبور و تائید نهایی می توانید وارد پورتال خودتان بشوید و در انجا هم افراد تحت تکفل خود را ببینید و هم اینکه میزان هزینه هایی که به حساب شما واریز شده را می توانید مشاهده نمایید. 

راهنمای ورود به سایت

راهنمای تایید حساب