آموزش های مربوط به اساتید

راهنمای ساخت آزمون - ۱

 لینک دانلود

راهنمای ساخت آزمون - ۲

لینک دانلود

راهنمای ساخت مخزن سئوالات

لینک دانلود

راهنمای سامانه آموزش مجازی LMS - 

لینک دانلود

راهنمای بارگذاری فایل پیوست

لینک دانلود

راهنمای ضبط فیلم کلاس مجازی توسط استاد

لینک دانلود

سوالات متداول

لینک دانلود

راهنمای فعال کردن  Popup در مرورگر Chrome

راهنمای فعال کردن  Popup در مرورگر IE