راهنمای LMS ویژه اساتید


  آموزش های مربوط به اساتید راهنمای ساخت آزمون - ۱  لینک دانلود راهنمای ساخت آزمون - ۲ لینک دانلود راهنمای ساخت مخزن سئوالات لینک دانلود راهنمای سامانه آموزش مجازی  LMS -  لینک دانلود راهنمای بارگذاری فایل پیوست لینک دانلود راهنمای ضبط فیلم کلاس مجازی توسط استاد لینک دانلود سوالات متداول لینک دانلود راهنمای فعال کرد ن   Popup   در مرورگر Chrome راهنمای فعال کردن   Popup  در مرورگر   IE    

 

آموزش های مربوط به اساتید

راهنمای ساخت آزمون - ۱

 لینک دانلود

راهنمای ساخت آزمون - ۲

لینک دانلود

راهنمای ساخت مخزن سئوالات

لینک دانلود

راهنمای سامانه آموزش مجازی LMS - 

لینک دانلود

راهنمای بارگذاری فایل پیوست

لینک دانلود

راهنمای ضبط فیلم کلاس مجازی توسط استاد

لینک دانلود

سوالات متداول

لینک دانلود

راهنمای فعال کردن  Popup در مرورگر Chrome

راهنمای فعال کردن  Popup در مرورگر IE