رفع نقص مدارک دانشجویان استعدادهای درخشان


به اطلاع داوطلبان پذیرش بدون آزمون  استعداد های درخشان مقطع دکتری می رساند، کسانی که مدارک خود را ناقص بارگزاری نموده اند تا تاریخ شنبه 15/06/1399 (12 شب ) فرصت دارند مدارک خود را در گلستان بارگزاری و رفع نقص نمایند. در غیر اینصورت به ثبت نام های ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و مسئولیت این امر فقط به عهده ی داوطلب می باشد.در ضمن تکمیل نمودن فرم تایید مقاله توسط استاد راهنما از اهمیت ویژه ایی برخوردار است و در صورت عدم بارگزاری فرم مذکور هیچ داوطلبی به گروه معرفی نمی شود. لینک دانلود فرم تایید مقاله توسط استاد راهنما

رفع نقص مدارک دانشجویان استعدادهای درخشان

به اطلاع داوطلبان پذیرش بدون آزمون  استعداد های درخشان مقطع دکتری می رساند، کسانی که مدارک خود را ناقص بارگزاری نموده اند تا تاریخ شنبه 15/06/1399 (12 شب ) فرصت دارند مدارک خود را در گلستان بارگزاری و رفع نقص نمایند. در غیر اینصورت به ثبت نام های ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و مسئولیت این امر فقط به عهده ی داوطلب می باشد.در ضمن تکمیل نمودن فرم تایید مقاله توسط استاد راهنما از اهمیت ویژه ایی برخوردار است و در صورت عدم بارگزاری فرم مذکور هیچ داوطلبی به گروه معرفی نمی شود.

لینک دانلود فرم تایید مقاله توسط استاد راهنما