۱. برنامه ریزی جهت ثبت نام پذیرفته شدگان دوره کارشناسی از طریق آزمون سراسری و افراد معرفی شده به صورت متفرقه

۲. بررسی و رسیدگی به  درخواستهای دانشجویی ارجاع شده  و طرح درخواست‌ به جلسات کمیسیون بررسی موارد خاص و شورای آموزشی دانشگاه

3. بررسی درخواست‌های انتقال و مهمان و دانشجویان دانشگاه‌های دیگر

4. بررسی درخواست‌های انتقال، تغییر رشته دانشجویان

5. بررسی و صدور احکام مرخصی، انصراف، محروم از تحصیل

6. انجام امور مقدماتی کمیسیون بررسی موارد خاص 

7. انجام هماهنگی‌های لازم برای تغییرات و اعمال مقررات در سیستم جامع آموزشی دانشگاه

8. صدور گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان