شرح وظایف شورای آمایش


محور فعالیت های این واحد به شرح ذیل می باشد :   1 - تشکیل جلسات، طرح دستور کار و پیگیری مصوبات بخش آموزش در کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان با مسئولین حوزه آموزش دانشگاه رازی، معاونین دانشگاه های استان، معاون توسعه منابع انسانی استانداری، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، رئیس پارک علم و فناوری کرمانشاه و مدیران دستگاه های اجرایی استان   2 - تشکیل جلسات، طرح دستور کار و پیگیری مصوبات شورای مدیریت آموزش عالی استان  با اهداف اجرای نقشـۀ جامع علمی کشور درخصوص سـیاستها و ضوابط اجرایی حـاکم بر آمـایش آمـوزش عـالی، تمرکز زدایی و شبکه سازی، هم افزایی مؤسـسات آموزش عالی واقع در اسـتان، مشارکت هرچه بیشتر مؤسسات در تصــمیم گیری و تصـمیم سـازیهـای آمـوزش عـالی، متنـاسب سـازی و متـوازن کردن توسـعۀ دانشگاه ها، کاهش بوروکراسـی ناشی از تمرکز تصمیم گیریها و ایجاد هماهنگی و تبادل تجربیات میـان ساختارهـای آموزش عـالی استان.
محور فعالیت های این واحد به شرح ذیل می باشد :
 

1 - تشکیل جلسات، طرح دستور کار و پیگیری مصوبات بخش آموزش در کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان با مسئولین حوزه آموزش دانشگاه رازی، معاونین دانشگاه های استان، معاون توسعه منابع انسانی استانداری، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، رئیس پارک علم و فناوری کرمانشاه و مدیران دستگاه های اجرایی استان

 

2 - تشکیل جلسات، طرح دستور کار و پیگیری مصوبات شورای مدیریت آموزش عالی استان  با اهداف اجرای نقشـۀ جامع علمی کشور درخصوص سـیاستها و ضوابط اجرایی حـاکم بر آمـایش آمـوزش عـالی، تمرکز زدایی و شبکه سازی، هم افزایی مؤسـسات آموزش عالی واقع در اسـتان، مشارکت هرچه بیشتر مؤسسات در تصــمیم گیری و تصـمیم سـازیهـای آمـوزش عـالی، متنـاسب سـازی و متـوازن کردن توسـعۀ دانشگاه ها، کاهش بوروکراسـی ناشی از تمرکز تصمیم گیریها و ایجاد هماهنگی و تبادل تجربیات میـان ساختارهـای آموزش عـالی استان.