شرح وظایف مدیریت برنامه‌ریزی و توسعۀ آموزشی


مدیریت برنامه ‎ ریزی و توسعۀ آموزش زیر مجموعۀ بلافصل معاونت آموزشی دانشگاه است. وظایف اصلی این مدیریت برنامه ‎ ریزی و توسعۀ آموزش و همچنین بازنگری مداوم برنامه ‎ های آموزشی در جهت سیاست ‎ های کلان ملّی و منطقه ‎ ای حاکم بر نظام آموزش عالی کشور است. این مدیریت بازوی برنامه ‎ ریزی و نظارتی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه در راستای بهبود فرایند آموزش، پژوهش و مهارت‌آموزی در دانشگاه است؛ بطوری‌که منجر به ارتقای فرایند آموزش در کلیۀ دانشکده­ها، مقاطع تحصیلی و گروه ‎ های آموزشی دانشگاه شود .  

مدیریت برنامهریزی و توسعۀ آموزش زیر مجموعۀ بلافصل معاونت آموزشی دانشگاه است. وظایف اصلی این مدیریت برنامهریزی و توسعۀ آموزش و همچنین بازنگری مداوم برنامههای آموزشی در جهت سیاستهای کلان ملّی و منطقهای حاکم بر نظام آموزش عالی کشور است. این مدیریت بازوی برنامهریزی و نظارتی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه در راستای بهبود فرایند آموزش، پژوهش و مهارت‌آموزی در دانشگاه است؛ بطوری‌که منجر به ارتقای فرایند آموزش در کلیۀ دانشکده­ها، مقاطع تحصیلی و گروههای آموزشی دانشگاه شود.