شرح وظایف و اختیارات مدیریت آموزشی


مدیریت فرایندهای آموزشی و تحصیلات تکمیلی زیرمجموعۀ بلافصل معاونت آموزشی دانشگاه است. وظایف اصلی این مدیریت کنترل امور اجرایی آموزش دانشگاه، دانشکده­ها و واحدهای آموزشی در کلیۀ مقاطع تحصیلی از بدو ورود و ثبت نام دانشجو، امور آموزشی حین تحصیل و امور دانش‌آموختگی است. این مدیریت بازوی اجرایی و نظارتی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه در راستای اجرای کلیۀ امور آموزشی است؛ بطوری‌که همۀ امور آموزش متناسب با مصوبات وزارتی و دانشگاهی در کلیۀ دانشکده­ها، مقاطع تحصیلی و گروه ‎ های آموزشی به شکل کامل اجرا گردد . به جز امور محوّل مرتبط از مدیران بالادستی، اهم وظایف امورآموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه رازی در سه محور زیر قابل بیان است: محور اوّل: امورآموزش محور دوم: امور تحصیلات تکمیلی     

مدیریت فرایندهای آموزشی و تحصیلات تکمیلی زیرمجموعۀ بلافصل معاونت آموزشی دانشگاه است. وظایف اصلی این مدیریت کنترل امور اجرایی آموزش دانشگاه، دانشکده­ها و واحدهای آموزشی در کلیۀ مقاطع تحصیلی از بدو ورود و ثبت نام دانشجو، امور آموزشی حین تحصیل و امور دانش‌آموختگی است. این مدیریت بازوی اجرایی و نظارتی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه در راستای اجرای کلیۀ امور آموزشی است؛ بطوری‌که همۀ امور آموزش متناسب با مصوبات وزارتی و دانشگاهی در کلیۀ دانشکده­ها، مقاطع تحصیلی و گروههای آموزشی به شکل کامل اجرا گردد.

به جز امور محوّل مرتبط از مدیران بالادستی، اهم وظایف امورآموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه رازی در سه محور زیر قابل بیان است:

محور اوّل: امورآموزش

محور دوم: امور تحصیلات تکمیلی