وظایف کمیته‌های علمی

همکاری درتهیه و جمع آوری سوال‌های آزمون درمراحل مختلف

تایید علمی سوال‌های آزمون هررشته

همکاری درتمام مراحل برگزاری المپیاد دررشته مربوط

تصحیح اوراق امتحانی

 

اعضای کمیته‌های علمی:

برای هررشته که قراراست درآن المپیاد برگزار شود، کمیته‌ای علمی متشکل از 3 تا حداکثر 5 نفر از استادان متعهد و متخصص آن رشته تشکیل می گردد. یک نفر از اعضای کمیته علمی به عنوان رئیس کمیته تعیین می شود که باحکم رئیس سازمان منصوب می گردد. اعضای کمیته علمی هررشته باتصویب رئیس سازمان انتخاب و با حکم معاون تحقیقات آزمون و ارزشیابی آموزشی سازمان منصوب می شوند.                                                                                                                                   

 

     توضیح:

             درصورت هرگونه پیشنهاد از طرف کمیته علمی، پیشنهادهای کمیته‌های علمی پس از تصویب کمیته اجرایی، به اجرا گذاشته می شود.