شماره تماس گروههای آموزشی به تفکیک دانشکده ها


دانشکده کشاورزی دانشکده علوم اجتماعی دانشکده علوم دانشکده علوم ورزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشکده کشاورزی سنقر دانشکده فنی مهندسی