جدول شهریۀ علی‌الحساب مقاطع تحصیلات تکمیلی برای ورودی‌های 1396، 1397 و 1398

 1. کارشناسی ارشد:

 (مبالغ به ریال)

گروه

پردیس خودگردان

نوبت دوم

انتقال از خارج

علوم انسانی

165/000/000

110/000/000

155/000/000

سایر رشته‌ها

220/000/000

165/000/000

240/000/000

 

 

 2. دکتری تخصّصی:

 (مبالغ به ریال)

گروه

پردیس خودگردان، انتقال از خارج و پژوهش‌محور

نوبت دوم و بورسیۀ مربیان

علوم انسانی

590/000/000

550/000/000

سایر رشته‌ها

710/000/000

660/000/000