1. شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی
  2. شورای مدیران آموزش دانشکده ها
  3. کمیته استعدادهای درخشان
  4. کمیسیون های موارد خاص داخل و استانی