اعضای شورای هدایت و حمایت از استعدادهای درخشان  دانشگاه رازی

 

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه: دکتر علی سلیمی قلعه ای (استاد گروه زبان و ادبیات عربی)

 

مدیر کل آموزش دانشگاه: دکتر رضا آقایاری ( دانشیار گروه مهندسی عمران)

 

مدیر کل تحصیلات تکمیلی دانشگاه: دکتر غلامرضا سالمیان (دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی)