ضرورت انجام خدمات و درخواستهای آموزشی از طریق سامانه گلستان


  طبق مصوبۀ شورای آموزشی مورخ 97/12/22 به‌منظور تسریع، تسهیل و نظارت بهینه بر ارائۀ خدمات آموزشی، مقرر گردید تغییراتی در چگونه ثبت درخواست‌های دانشجو به شرح زیر انجام گردد.  نظر به فراهم‌بودن دسترسی‌های لازم، ترتیبی اتخاذ شود که امور آموزشی دانشجویانی که قبلا از طریق   پیشخوان خدمت درخواست دفاع یا تصویب پروپزال  نموده‌اند، با روال قبلی پیگیری شود و پایان پذیرد. در ضمن از این پس درخواست دفاع و تصویب پروپزال از دسترس پیشخوان خدمت دانشجویان تحصیلات تکمیلی خارج می‌گردد.  درضمن مستدعی است مقرر فرمایید از این پس به هنگام ثبت داوران در سامانۀ گلستان برای داوران داخلی دانشگاه عنوان  «داور»  و برای داوران خارج از دانشگاه عنوان   «داور مدعو»   انتخاب شود.   راهنمای ثبت درس دفاع از پروپوزال و پیش‌دفاع دکتری (پردازش‌های 10720 و 15210) راهنمای ثبت تصویب پیشنهاده (پردازش 18750)    

 

طبق مصوبۀ شورای آموزشی مورخ 97/12/22 به‌منظور تسریع، تسهیل و نظارت بهینه بر ارائۀ خدمات آموزشی، مقرر گردید تغییراتی در چگونه ثبت درخواست‌های دانشجو به شرح زیر انجام گردد. نظر به فراهم‌بودن دسترسی‌های لازم، ترتیبی اتخاذ شود که امور آموزشی دانشجویانی که قبلا از طریق پیشخوان خدمت درخواست دفاع یا تصویب پروپزال نموده‌اند، با روال قبلی پیگیری شود و پایان پذیرد. در ضمن از این پسدرخواست دفاع و تصویب پروپزال از دسترس پیشخوان خدمت دانشجویان تحصیلات تکمیلی خارج می‌گردد. درضمن مستدعی است مقرر فرمایید از این پس به هنگام ثبت داوران در سامانۀ گلستان برای داوران داخلی دانشگاه عنوان «داور» و برای داوران خارج از دانشگاه عنوان «داور مدعو» انتخاب شود.

 

راهنمای ثبت درس دفاع از پروپوزال و پیش‌دفاع دکتری (پردازش‌های 10720 و 15210)

راهنمای ثبت تصویب پیشنهاده (پردازش 18750)