عدم برگزاری جلسه‌های دفاع در مردادماه 1398


با احترام، با توجه به تصمیم شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی در جلسۀ مورخ 98.03.29، برگزاری جلسۀ دفاع از پایان‌نامۀ دانشجویان تحصیلات تکمیلی در بازه زمانی 98.05.01 تا 98.05.31 امکان‌پذیر نخواهد بود. این محدودیت شامل برگزاری جلسۀ پیش‌دفاع دانشجویان دکتری نمی‌شود.

با احترام، با توجه به تصمیم شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی در جلسۀ مورخ 98.03.29، برگزاری جلسۀ دفاع از پایان‌نامۀ دانشجویان تحصیلات تکمیلی در بازه زمانی 98.05.01 تا 98.05.31 امکان‌پذیر نخواهد بود. این محدودیت شامل برگزاری جلسۀ پیش‌دفاع دانشجویان دکتری نمی‌شود.