الف) دانشجویان دکتری:

 

1. موفّقیّت در برگزاری جلسۀ پیش‌دفاع، دست کم یک ماه پیش از برگزای جلسۀ دفاع (دریافت شیوه‌نامه

2. مراجعه به تحصیلات تکمیلی برای بررسی پرونده و تأیید موارد زیر توسّط مدیر کلّ تحصیلات تکمیلی:

· بررسی گواهی زبان (دریافت جدول حدّ نصاب زبان) 

· بررسی مقالات (دریافت آیین‌نامه)

3. ارائۀ گواهی موقّت کاردانی (در صورت وجود)، کارشناسی و کارشناسی ارشد؛

4. تاییدیۀ تحصیلی و ریز نمرات کاردانی (در صورت وجود)، کارشناسی و کارشناسی ارشد؛

5. ارائۀ گواهی گذراندن آزمون جامع؛

6. ارائۀ صورتجلسۀ پیش‌دفاع؛

7. اخذ مجوز دفاع از حوزۀ تحصیلات تکمیلی؛

8. هماهنگی با استادان راهنما، مشاور و داوران مدعوّ داخلی و خارجی برای تعیین تاریخ دفاع، صدور دعوت‌نامه برای استادان مدعو (توسّط کارشناس آموزش دانشکده) و ارسال آن از طرف گروه آموزشی؛

9. دریافت فرم‌های مربوطه از پورتال تحصیلات تکمیلی دانشگاه، بخش کاربرگ‌ها؛

10. تکمیل فرم‌های 3 (تعیین نمایندۀ تحصلات تکمیلی) و کاربرگ درخواست حق‌الزحمۀ داوران (دریافت) به همراه پرینت کارنامۀ تحصیلی و تأیید آن توسّط استاد راهنما و گروه آموزشی و تحویل آن به آموزش دانشکده؛

11. ثبت درخواست دفاع در بخش پیشخوان سامانۀ گلستان؛

12. پرینت فرم 3 از طریق گزارش 1121 گلستان و ارسال آن (در پاکت ممهور به مهر آموزش دانشکده) به تحصیلات تکمیلی دانشگاه جهت معرّفی نمایندۀ تحصیلات تکمیلی؛

13. مراجعه به امور عمومی دانشکدۀ مربوطه برای انجام هماهنگی‌های لازم در خصوص امور دفاع از پایان‌نامه.

 

ب) دانشجویان کارشناسی ارشد:

 

1. دانشجویان کارشناسی ارشد باید حداقل یک ماه قبل از تاریخ مشخّص‌شده برای دفاع، پایان‌نامۀ خود را برای تأیید به مدیر گروه تحویل دهند؛

2. هماهنگی با استادان راهنما، مشاور و استادان داور داخلی برای تعیین تاریخ دفاع و صدور دعوت‌نامۀ داوران (توسّط کارشناس آموزش دانشکده) و ارسال آن از طرف گروه آموزشی؛

3. دریافت فرم‌های مربوطه از پورتال تحصیلات تکمیلی دانشگاه، بخش کاربرگ‌ها؛

4. تکمیل فرم‌های 3 (تعیین نمایندۀ تحصلات تکمیلی) و کاربرگ درخواست حق‌الزحمۀ داوران (دریافت) به همراه پرینت کارنامۀ تحصیلی و تأیید آن توسّط استاد راهنما و گروه آموزشی و تحویل آن به آموزش دانشکده؛

5. ثبت درخواست دفاع در بخش پیشخوان سامانۀ گلستان؛

6. پرینت فرم 3 از طریق گزارش 1121 گلستان و ارسال آن (در پاکت ممهور به مهر آموزش دانشکده) به تحصیلات تکمیلی دانشگاه برای معرّفی نمایندۀ تحصیلات تکمیلی؛

7. مراجعه به امور عمومی دانشکده برای انجام هماهنگی‌های لازم در خصوص امور دفاع از پایان‌نامه.