الف) دانشجویان دکتری:

 

1. دریافت پیشینۀ پژوهش از سامانۀ ایرانداک توسط استاد راهنما (دریافت راهنمای تصویری)؛

2. تکمیل کاربرگ پیشنهاده (دریافت

3. تصویب موضوع در شورای گروه؛

4. تصویب موضوع در شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده؛

5. برگزاری جلسۀ دفاع از پروپوزال و ارسال صورتجلسۀ آن به تحصیلات تکمیلی (دریافت صورتجلسه

6. بررسی پیشنهاده توسط معاون پژوهشی دانشکده و در صورت لزوم ارجاع آن به کمیته‌های اخلاق کار با حیوانات و اخلاق پزشکی؛

7. تصویب نهایی توسط معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده؛

8. ثبت پروپوزال در سامانۀ ایرانداک (توسّط دانشجو) و تأیید آن (توسّط کارشناس دانشکده)؛

9. ثبت پیشنهاده (پروپوزال) در سامانۀ گلستان.

 

ب) دانشجویان کارشناسی ارشد:

 

1. دریافت پیشینۀ پژوهش از سامانۀ ایرانداک توسط استاد راهنما (دریافت راهنمای تصویری

2. تکمیل کاربرگ پیشنهاده (دریافت

3. تصویب موضوع در شورای گروه؛

4. تصویب موضوع در شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده؛

5. بررسی پیشنهاده توسط معاون پژوهشی دانشکده و در صورت لزوم ارجاع آن به کمیته‌های اخلاق کار با حیوانات و اخلاق پزشکی؛

6. تصویب نهایی توسط معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده؛

7. ثبت پروپوزال در سامانۀ ایرانداک (توسّط دانشجو) و تأیید آن (توسّط کارشناس دانشکده)؛

8. ثبت پیشنهاده (پروپوزال) در سامانۀ گلستان.

.......................................................................................................................................

راهنمای تصویری دریافت پیشینۀ پژوهش

کاربرگ خلاصۀ پیشنهاده (پروپوزال)

کاربرگ پیشنهاده (پروپوزال)

کاربرگ تعیین جانشین استاد راهنما

کاربرگ تغییر عنوان پیشنهاده (پروپوزال)

کاربرگ تغییر استادان راهنما/ مشاور یا میزان مشارکت آنان