نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فرصت مطالعاتی کوتاه‌مدت خارج از کشور، ویژۀ دانشجویان دکتری

فرصت مطالعاتی کوتاه‌مدت خارج از کشور، ویژۀ دانشجویان دکتری


نظر به اعلام مرحلۀ نخست سهمیۀ فرصت مطالعات کوتاه‌مدّت خارج از کشور در سال 1397، دانشجویان دکتری واجد شرایط ذیل جهت ثبت نام و شرکت در رقابتِ انتخاب، به معاونت آموزشی دانشکدۀ خود مراجعه نمایند:

1. ورودی یکی از سال‌های 1394 یا 1395؛

2. گذراندن آزمون جامع؛

3. تصویب پروپوزال؛

4. دارابودنِ نمرۀ 50 از آزمون‌های مورد تأیید وزارت علوم.